• White Living Room

  ปณิธาน

  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

 • Villa

  วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 • Building

  เอกลักษณ์

  “ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม”


ติดตามสถานะเอกสารผ่านความเห็นหัวหน้าส่วนพัสดุ


บริการ ในมหาวิทยาลัยข่าวประชาสัมพันธ์

 •    ข่าวสาร   
 •    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 •    ข่าวราคากลาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
รวมทั้งหมด 26 ไฟล์ 2 หน้า : 1 [2] >>
     
 

 

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับพัสดุ

 •    ระเบียบกระทรวงการคลัง   
 •    พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง   
 •    กฎกระทรวง   
 •    ระเบียบพัสดุ   

 
 
 
 
 
 
 
     
รวมทั้งหมด 7 ไฟล์ 1 หน้า : 1
     

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :