คณะกรรมการกิจกรรม 5สนายณฐกร มาไกล
ประธานกรรมการ
       

นางสาวอรสา แสนคำ
รองประธานกรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ วงศ์เงิน
กรรมการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ปิมปา
กรรมการ

นายพรประชา พรมดอก
กรรมการ
       

นางสาวสิริมนต์ ถาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
     
       
       

หน้าที่
คณะกรรมการกิจกรรม 5ส ส่วนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
     2. กำหนดเขตพื้นที่ รูปแบบการตรวจสอบ และแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบกิจกรรม
     3. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้พนักงานภายในหน่วยงานทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
     4. ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 5ส
     5. สรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจกรรม 5ส