คณะกรรมการจัดการความรู้นายฉลองรัฐ อูปเฮียง
ประธานกรรมการ
       

นางอัญชลี เผื่อนา
รองประธานกรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ วงศ์เงิน
กรรมการ

ธนพล สุนทรสุข
กรรมการ

นางสาวพรพรรณ สิงห์สุริยะ
กรรมการ
       

นางสาวสุกัญญา สิทธิมา
กรรมการ

นายปองพล สนแสวงผล
กรรมการ

นางสาวกิตติยากาญ คำสิงห์นอก
กรรมการ

นายชิติวัฒน์ อินทรปรีชา
เลขานุการ
       
       

หน้าที่
     1. จัดทำแผนการจัดการความรู้
     2. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
     3. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
     4. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงาน