คณะกรรมการจัดการความรู้นางเรณุกา มาใจ
ประธานกรรมการ
       

นางสาวพรพรรณ สิงห์สุริยะ
รองประธานกรรมการ

นางสาวดรุณี ปินคำ
กรรมการ

นางสาวเปรมกมล ทาเศรษฐ
กรรมการ

นายฉลองรัฐ อูปเฮียง
กรรมการ
       

นางสาวสาลิณี สุขสวัสดิ์
กรรมการ

นางสาวสิริมนต์ ถาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
   
       
       

หน้าที่
     1. จัดทำแผนการจัดการความรู้
     2. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
     3. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
     4. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงาน