คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานางจิตติพร เทศกุล
ประธานกรรมการ
       

นางเรณุกา มาใจ
รองประธานกรรมการ

นายณฐกร มาไกล
กรรมการ

นางสาวสายสุณีย์ ดอนชัย
กรรมการ

นางสาวเปรมกมล ทาเศรษฐ
กรรมการ
       

นางสาวศิริลักษณ์ ปิมปา
กรรมการ

นางสาวรัตติกาล สมุดความ
กรรมการ

นางอัญชลี เผื่อนา
เลขานุการ

นายชิติวัฒน์ อินทรปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ
       
       

หน้าที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     1. กำหนดแผนการดำเนินงาน และวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพของหน่วยงาน
     2. ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดัชนีตัวบ่งชี้วัดคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน
     3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพของหน่วยงาน
     4. ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน