คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานางจิตติพร เทศกุล
ประธานกรรมการ
       

นางเรณุกา มาใจ
รองประธานกรรมการ

นางสาวสุกัญญา สิทธิมา
กรรมการ

นายธนพล สุนทรสุข
กรรมการ

นายนาวิน วิวัฒนะ
กรรมการ
       

นางอัญชลี เผื่อนา
กรรมการ

นางสาวสิริมนต์ ถาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
   
       
       

หน้าที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     1. กำหนดแผนการดำเนินงาน และวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพของหน่วยงาน
     2. ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดัชนีตัวบ่งชี้วัดคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน
     3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพของหน่วยงาน
     4. ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน