คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนางเรณุกา มาใจ
ประธานกรรมการ
       

นายณฐกร มาไกล
รองประธานกรรมการ

นายนาวิน วิวัฒนะ
กรรมการ

นายคมสัน ทองคำ
กรรมการ

นางสาวอรสา แสนคำ
กรรมการ
       

นางสาวชลิดา ราชกิจ
กรรมการ

นางสาวสาลิณี สุขสวัสดิ์
กรรมการ

นางอัญชลี เผื่อนา
เลขานุการ

นายชิติวัฒน์ อินทรปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ
       
       

หน้าที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
     2. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
     3. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
     4. จัดทำแผน หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
     5. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน