คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนางจิตติพร เทศกุล
ประธานกรรมการ
       

นางเรณุกา มาใจ
รองประธานกรรมการ

นางสาวสายสุณีย์ ดอนชัย
กรรมการ

นายคมสัน ทองคำ
กรรมการ

นายปองพล สนแสวงผล
กรรมการ
       

นางสาวชลิดา ราชกิจ
กรรมการ

นางสาวสิริมนต์ ถาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
   
       
       

หน้าที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
     2. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
     3. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
     4. จัดทำแผน หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
     5. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน