­
­
­
จรรยาบรรณพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ

---------------------------------------

           เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยายลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปฎิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง ดูแลรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรให้มีจรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ

           เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๑ จึงได้วางประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ” หมายถึง พนักงาน หรือลูกจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้มีหน้าที่ หรือปฎิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ

“การพัสดุ” หมายถึง การซื้อ การจ้าง การจัดทำเอง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุมแรงงาน การจัดจ้างแบบเบ็ดเสร็ต การแลกเปลี่ยน การประกันภัย การเช่า การควบคุม การจำหน่าย การจำหน่ายเป็นสูญ และการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ ๕ พนักงานและลูกจ้างผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามประกาศข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณ และวินัยของมหาวิทยาลัย

๕.๑ ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

๕.๒ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก และด้วยความโปร่งใด สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา

๕.๓ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำมาปฎิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

๕.๔ ปฎิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฎิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

๕.๕ ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๕.๖ คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๕.๗ ปฎิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมือช่วยเหลือในการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน และการพัฒนางาน

๕.๘ ไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับเงิน ทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทางพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๕.๙ ปฎิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฎิบัติดังกล่างต้องไม่เป็นปฎิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕.๑๐ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิขาขีพเฉพาะสาขาหนึ่ง

๕.๑๑ ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฎิบัติงาน และในการส่งเสริมสนับสนุนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานอย่างมีเหตุผล และพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกำชับให้ผู้ปฎิบัติงานประพฤติปฎิบบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

To TopTo Top