­
­
บุคลากร
 
  หัวหน้าส่วนพัสดุ
  ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายจัดซื้อ
  ฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ
  ฝ่ายตรวจรับ
  ฝ่ายคลังพัสดุ
 
 
  ฝ่ายจัดซื้อ
 

       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจินดารัตน์ วงศ์เงิน
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  jindarat.won@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6045
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นายณฐกร มาไกล
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  natakorn.mak@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6452
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสายสุณีย์ ดอนชัย
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  saisunee.don@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6045
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นายธนพล สุนทรสุข
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  tanaphol.sun@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6050
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นายปองพล สนแสวงผล
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  pongpol.son@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6050
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสาลิณี สุขสวัสดิ์
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  salinee.suk@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6045
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกิตติยากาญ คำสิงห์นอก
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  kittiyakan.kha@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6045
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวรัตติกาล สมุดความ
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  rattikarn.sam@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6050
 
รวมทั้งหมด 8 คน 1 หน้า : 1

 

 
To Top