­
­
บุคลากร
 
  หัวหน้าส่วนพัสดุ
  ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายจัดซื้อ
  ฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ
  ฝ่ายตรวจรับ
  ฝ่ายคลังพัสดุ
 
 
  ฝ่ายจัดการทั่วไป
 

       
 
ชื่อ - สกุล
  นางอัญชลี เผื่อนา
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  unchalee.phu@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6046
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นายชิติวัฒน์ อินทรปรีชา
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  chitiwat.int@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6046
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเปรมกมล ทาเศรษฐ
 
ตำแหน่ง
  พนักงานธุรการ
 
E-mail
  Pramkamon.tas@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6046
 
รวมทั้งหมด 3 คน 1 หน้า : 1

 

 
To Top