­
­
บุคลากร
 
  หัวหน้าส่วนพัสดุ
  ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายจัดซื้อ
  ฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ
  ฝ่ายตรวจรับ
  ฝ่ายคลังพัสดุ
 
 
  ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ
 

       
 
ชื่อ - สกุล
  นางเรณุกา มาใจ
 
ตำแหน่ง
  หัวหน้าฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ
 
E-mail
  raynuka.mai@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6453
 
รวมทั้งหมด 1 คน 1 หน้า : 1

 

 
To Top