­
­
บุคลากร
 
  หัวหน้าส่วนพัสดุ
  ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายจัดซื้อ
  ฝ่ายจัดการทั่วไป
  ฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ
  ฝ่ายตรวจรับ
  ฝ่ายคลังพัสดุ
 
 
  ฝ่ายตรวจรับ
 

       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุกัญญา สิทธิมา
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  sukanya.sit@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6044
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นายฉลองรัฐ อูปเฮียง
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  chalongrat@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6043
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรสา แสนคำ
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  orasa.san@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6044
     
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวชลิดา ราชกิจ
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  chalida.rat@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6043
 
       
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวศิริลัษณ์ ปิมปา
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  Siriluck.pim@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391- 6043
 
รวมทั้งหมด 5 คน 1 หน้า : 1

 

 
To Top