ภารกิจ หลักของหน่วยงาน

ส่วนพัสดุ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์แนวทางที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

วิสัยทัศน์

ทำงานเป็นระบบ ตามระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

คำขวัญของหน่วยงาน

ใส่ใจให้บริการ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัดให้กับมหาวิทยาลัย มีน้ำใจให้กับทุกคน