ภารกิจ หลักของหน่วยงาน

ส่วนพัสดุมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน พัสดุของมหาวิทยาลัยภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พศ.2542 และตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการและนโยบายของมหาวิทยาลัย

คำขวัญของหน่วยงาน

ใส่ใจให้บริการ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัดให้กับมหาวิทยาลัย มีน้ำใจให้กับทุกคน