ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการงานพัสดุของมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์แนวทางที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ภาระหน้าที่ตามภารกิจ

 • 1) การจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าบริการต่าง ๆ หนังสือ และงานตรวจรับพัสดุ
 • 2) การควบคุมพัสดุ มีหน้าที่ กำหนดรหัส ลงทะเบียนครุภัณฑ์ การเก็บรักษาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจนับ และการจำหน่ายพัสดุ
 • 3) คลังวัสดุกลาง มีหน้าที่ จัดหา ควบคุม วัสดุสำหรับรองรับการเบิกจ่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่ตามตำแหน่ง

1. หัวหน้าส่วนพัสดุ

 • 1) กำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุมดูแล ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด
 • 2) ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรตลอดจน แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • 3) มอบหมายงานและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการทำงานตลอดจนติดตาม และประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 4) รายงานผล นำเสนอข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชารวมทั้งรับนโยบาย ข้อสังเกตจากผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติ
 • 5) ปฏิบัติหน้าอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หัวหน้าฝ่าย

 • 1) วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีในฝ่ายที่รับผิดชอบ
 • 2) ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 3) ริเริ่มและพัฒนางานใหม่ๆ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • 4) แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานที่รับผิดชอบและ รายงานการแก้ไขและผลให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ
 • 5) สรุปประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ หรือพิจารณาเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
 • 6) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในงานที่รับผิดชอบให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้น
 • 7) ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • 8) เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนในการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
 • 9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
To Top