ฝ่ายจัดซื้อ

ภาระหน้าที่

 • - ตรวจสอบเอกสารเสนอขอซื้อ/จ้าง
 • - จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามพรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิธี อาทิเช่น -
 • - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • - ประกาศ/เอกสารประกวดราคา
 • - หนังสือเชิญชวนเสนอราคา/ขอบเขตของงาน
 • - ประสานผู้มีอาชีพเสนอราคา
 • - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา
 • - จัดทำจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการซื้อ/จ้าง ของแต่ละวิธี
 • - จัดทำใบขอซื้อ/จ้าง หรือรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาแล้วแต่ละวิธี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะและจดหมายแจ้งทำสัญญาแล้วแต่กรณี
 • - จัดทำข้อตกลงซื้อ/จ้าง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือ สัญญาแล้วแต่กรณี
 • - ตรวจสอบหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
 • - ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานแล้วแต่กรณี
 • - รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง และจัดส่งเอกสารให้งานตรวจรับพัสดุ

To Top