ฝ่ายจัดซื้อ

ภาระหน้าที่

 • - ตรวจสอบเอกสารเสนอขอซื้อ/จ้าง ตรวจสอบงบประมาณ
 • - เสนอขอความเห็นชอบ (ตกลงราคา) ประสานผู้มีอาชีพเสนอราคา
 • - เสนอขอความเห็นชอบ จัดทำประกาศ จัดส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
 • - จำหน่ายเอกสารสอบราคาฯลฯ
 • - รับเอกเอกสารเสนอราคา
 • - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
 • - นัดประชุมกรรมการเปิดซอง สรุปผลการพิจารณาเสนอกรรมการลงนาม
 • - เสนออธิการบดีอนุมัติซื้อ/จ้าง
 • - ทำข้อตกลงซื้อ/จ้าง หรือ สัญญา
 • - ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
 • - จัดส่งเอกสารให้งานตรวจรับ

To Top