ฝ่ายจัดการทั่วไป

ภาระหน้าที่

1) งานธุรการ
- รับ-ส่งเอกสาร เวียนแจ้งหนังสือ
- ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
- จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
- จัดเตรียมการประชุมของส่วน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบริหารทั่วไป
2.1 งานด้านประกันคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานควบคุมภายใน
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานการจัดการความรู้ (KM)
2.2 งานด้านงบประมาณ
- ตรวจสอบรายละเอียดใบเสนอซื้อ/จ้าง ที่หน่วยงานส่งเรื่อง ให้ส่วนพัสดุดำเนินการ
- จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และติดตามผลการ ปฏิบัติงาน
- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน
2.3 งานอื่น ๆ
- งานกิจกรรมส่วนกลาง
- งานดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
- ขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายการปฏิบัติงานล่วงเวลาทำการ
- จัดทำหนังสือส่งสัญญาจัดซื้อ/จ้างที่มีมูลค่าเกินหนึ่งล้านบาทให้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

To Top