ฝ่ายจัดการทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

 • - งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • - งานกิจกรรม 5 ส
 • - งานควบคุมภายใน
 • - งานบริหารความเสี่ยง
 • - งานการจัดการความรู้(KM)
 • - จัดทำงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน
 • - งานกิจกรรมส่วนกลาง
 • - ประชุมแทนหัวหน้าส่วน
 • - จัดเตรียมการประชุมของส่วน
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

 • - รับ-ส่งเอกสาร เวียนแจ้งหนังสือ
 • - ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
 • - จัดเก็บเอกสาร
 • - ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • - ขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานล่วงเวลาทำการ
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
To Top