ฝ่ายตรวจรับ

ภาระหน้าที่

  • - ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ/จ้าง และวันครบกำหนดตามข้อตกลง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือสัญญา
  • - จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • - จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการตรวจรับพร้อมนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  • - จัดทำใบเซ็นชื่อและใบตรวจรับพัสดุ เพื่อเสนอคณะกรรมการลงนามใน วันตรวจรับพัสดุ
  • - รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งเอกสารการตรวจรับงานให้ส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย และให้งานคลังพัสดุเพื่อลงทะเบียน
  • - จัดทำหนังสือแจ้งค่าปรับและสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนด
  • - จัดเตรียมเอกสารแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีการแก้ไขสัญญา พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขสัญญาเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อลงนาม และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามแก้ไขสัญญา
  • - ออกหนังสือรับรองผลงานกรณีคู่สัญญาร้องขอ
  • - ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานกรณีมีหน่วยงานขอให้ตรวจสอบและจัดทำหนังสือยืนยันการออกหนังสือรับรองผลงาน
To Top