ฝ่ายตรวจรับ

ภาระหน้าที่

  • - ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ/จ้าง ตามข้อตกลงหรือสัญญา
  • - เตรียมการตรวจรับพัสดุ
  • - จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการตรวจรับเสนอคณะกรรมการ
  • - จัดทำหนังสือสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนด
  • - จัดเตรียมเอกสารแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเสนอกรรมการลงนาม และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
  • - จัดทำรายงานผลการตรวจรับ ตรวจการจ้าง เสนอคณะกรรมการลงนาม
  • - ส่งเอกสารการตรวจรับงานให้งานงบประมาณส่วนการเงินและบัญชี
  • - เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  • - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเสนออธิการบดีเพื่อออกหนังสือรับรองผลงานกรณีมีการร้องขอจากคู่สัญญา
  • - จัดส่งเอกสารการตรวจรับ/จ้างให้งานคลังพัสดุ เพื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์
To Top