ฝ่ายคลังพัสดุ

ภาระหน้าที่


1. งานทะเบียนครุภัณฑ์

 • - จัดทำรหัสครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ส่วนนโยบายและแผนเพื่อแจ้งหน่วยงานสำหรับใช้ในการระบุข้อมูลซื้อ/จ้าง ในระบบ MFU-ERP ในขั้นตอนเสนอซื้อ/จ้าง
 • - ลงทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำรหัสครุภัณฑ์ ติดรหัสครุภัณฑ์
 • - ส่งมอบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานขอซื้อ/จ้าง เพื่อควบคุมดูแล
 • - จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำเดือนส่งส่วนการเงินและบัญชี
 • - ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุ
 • - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของส่วนพัสดุ
 • - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและนัดประชุมคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์และจัดทำรายงานสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์สูญหาย การจำหน่ายครุภัณฑ์แล้วแต่กรณี

 

2. งานหลักประกันสัญญา

 • - จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
 • - จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เข้าซ่อมแซม/บำรุงรักษาพัสดุตามเงื่อนไขการรับประกันของข้อตกลง(ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือสัญญา
 • - จัดทำบันทึกขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา
 • - ประสานแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อรับหลักประกันสัญญาคืน

 

3. งานคลังวัสดุ

 • - จัดทำใบเสนอซื้อวัสดุคงคลังเพื่อรองรับการเบิกของหน่วยงาน
 • - เบิกจ่ายวัสดุ
 • - บันทึกตัดบัญชีวัสดุคงคลัง
 • - จัดทำสถิติการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยงาน
 • - จัดทำบันทึกเสนอขอซื้อวัสดุคงคลังเพื่อรองรับการใช้งานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • - จัดทำรายงานวัสดุคงคลังประจำเดือนเสนออธิการบดี จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของส่วนพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีของส่วนพัสดุ
 • - ให้บริการ ยืม-คืนพัสดุ
To Top