ฝ่ายคลังพัสดุ

ภาระหน้าที่


1. งานทะเบียนครุภัณฑ์

 • - ตรวจสอบรายการตรวจรับครุภัณฑ์
 • - ลงทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำรหัสครุภัณฑ์ ติดรหัสครุภัณฑ์
 • - ส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานขอซื้อ/จ้าง
 • - จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำเดือนส่งส่วนการเงินและบัญชี
 • - ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของส่วนงาน
 • - การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
 • - ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์สูญหาย การจำหน่ายครุภัณฑ์
 • - ตรวจสอบการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
 • - ตรวจสอบการรับ-คืน หลักประกันสัญญา

 

2. งานคลังวัสดุ

 • - เบิกจ่ายวัสดุ ยืม-คืนพัสดุ
 • - จัดทำสถิติการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยงาน
 • - จัดทำบัญชีวัสดุคงคลัง
 • - จัดทำรายงานการเสนอขอซื้อวัสดุคงคลัง
 • - ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
 • - จัดทำรายงานวัสดุคงคลังประจำเดือน
 • - การตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปี

 

To Top