วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ทำงานเป็นระบบ ตามระเบียบ อย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้