ภาระงาน

ฝ่ายจัดการทั่วไป

 1. งานธุรการ
  • รับ-ส่งเอกสาร เวียนแจ้งหนังสือ
  • ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
  • จัดเก็บเอกสาร
  • ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานบริหารทั่วไป
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานควบคุมภายใน
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • งานการจัดการความรู้ (KM)
  • ตรวจสอบรายละเอียดใบเสนอซื้อ/จ้าง ที่หน่วยงานส่งเรื่องให้ส่วนพัสดุดำเนินการ
  • จัดทำงบประมาณ สอบทานงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
  • จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน
  • ขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายการปฏิบัติงานล่วงเวลาทำการ
  • จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
  • จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ (e-GP) รายไตรมาส 
  • จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน
  • จัดเตรียมการประชุมของส่วน
  • งานดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
  • งานกิจกรรมส่วนกลาง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายจัดซื้อ

 • ตรวจสอบเอกสารเสนอขอซื้อ/จ้าง 
 • จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามพรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิธี อาทิเช่น
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศ/เอกสารประกวดราคา
  • หนังสือเชิญชวนเสนอราคา/ขอบเขตของงาน
 • ประสานผู้มีอาชีพเสนอราคา
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา
 • จัดทำจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการซื้อ/จ้าง ของแต่ละวิธี
 • จัดทำใบขอซื้อ/จ้าง หรือรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาแล้วแต่ละวิธีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะและจดหมายแจ้งทำสัญญาแล้วแต่กรณี
 • จัดทำข้อตกลงซื้อ/จ้าง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือ สัญญาแล้วแต่กรณี
 • ตรวจสอบหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
 • ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานแล้วแต่กรณี
 • รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง และจัดส่งเอกสารให้งานตรวจรับพัสดุ

 

ฝ่ายตรวจรับ

 • ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ/จ้าง และวันครบกำหนดตามข้อตกลง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง) หรือสัญญา
 • จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการตรวจรับพัสดุพร้อมนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 • จัดทำใบลงนามและใบตรวจรับพัสดุ เพื่อเสนอคณะกรรมการลงนามในวันตรวจรับพัสดุ
 • รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งเอกสารการตรวจรับงานให้ส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย และให้งานคลังพัสดุเพื่อลงทะเบียน
 • จัดทำหนังสือแจ้งค่าปรับและสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกรณีการแก้ไขสัญญา พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขสัญญา เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อลงนามและเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามแก้ไขสัญญา
 • ออกหนังสือรับรองผลงานกรณีคู่สัญญาร้องขอ
 • ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานกรณีมีหน่วยงานขอให้ตรวจสอบและจัดทำหนังสือยืนยันการออกหนังสือรับรองผลงาน

 

ฝ่ายคลังพัสดุ

 1. งานทะเบียนครุภัณฑ์
  • จัดทำรหัสครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ส่วนนโยบายและแผนเพื่อแจ้งหน่วยงานสำหรับใช้ในการระบุข้อมูลซื้อ/จ้างในระบบ MFU-ERP ในขั้นตอนเสนอซื้อ/จ้าง
  • ลงทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำรหัสครุภัณฑ์ ติดรหัสครุภัณฑ์
  • ส่งมอบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานขอซื้อ/จ้าง เพื่อควบคุมดูแล
  • จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำเดือนส่งส่วนการเงินและบัญชี
  • ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุ
  • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ของส่วนพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของส่วนพัสดุ
  • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและนัดประชุมคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์และจัดทำรายงานสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์สูญหายการจำหน่ายครุภัณฑ์แล้วแต่กรณี
 2. งานหลักประกันสัญญา
  • จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
  • จัดทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาเข้าซ่อมแซม/บำรุงรักษาพัสดุตามเงื่อนไขการรับประกันของข้อตกลง(ใบสั่ง) หรือสัญญา 
  • จัดทำบันทึกขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา
  • ประสานแจ้งคู่สัญญาเพื่อรับหลักประกันสัญญาคืน
 3. งานคลังวัสดุ
  • จัดทำใบเสนอซื้อวัสดุคงคลังเพื่อรองรับการเบิกของหน่วยงาน
  • เบิกจ่ายวัสดุ
  • บันทึกตัดบัญชีวัสดุคงคลัง
  • จัดทำสถิติการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยงาน
  • จัดทำบันทึกเสนอขอซื้อวัสดุคงคลังเพื่อรองรับการใช้งานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • จัดทำรายงานวัสดุคงคลังประจำเดือนเสนออธิการบดี
  • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของส่วนพัสดุและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีของส่วนพัสดุ
  • ให้บริการ ยืม-คืนพัสดุ