หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสายสุณีย์ ดอนชัย
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการทั่วไป

' 0 5391  6452
* saisunee.don@remove-thismfu.ac.th

 

นางเรณุกา มาใจ
หัวหน้าฝ่ายตรวจรับและฝ่ายคลังพัสดุ

' 0-5391- 6453
* raynuka.mai@remove-thismfu.ac.th