ฝ่ายจัดซื้อ

นางสาวจินดารัตน์ วงศ์เงิน
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391  6050
* jindarat.won@remove-thismfu.ac.th

 

นายณฐกร มาไกล
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0-5391- 6045
* natakorn.mak@remove-thismfu.ac.th

 

นายธนพล สุนทรสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391  6050
*  tanaphol.sun@remove-thismfu.ac.th

 

นายปองพล สืบพงศ์พัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391  6050
* pongpol.son@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวสาลิณี สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6045
* salinee.suk@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวกิตติยากาญ คำสิงห์นอก
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6045
* kittiyakan.kha@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวรัตติกาล สมุดความ
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6452
* rattikarn.sam@remove-thismfu.ac.th