ฝ่ายจัดการทั่วไป

นางอัญชลี เผื่อนา
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6046
* unchalee.phu@remove-thismfu.ac.th

 

นายชิติวัฒน์ อินทรปรีชา
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6046
* chitiwat.int@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวเปรมกมล ทาเศรษฐ
พนักงานธุรการ

' 0 5391 6046
* pramkamon.tas@remove-thismfu.ac.th