ฝ่ายตรวจรับ

นายฉลองรัฐ อูปเฮียง
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6043
* chalongrat@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวสุกัญญา สิทธิมา
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6044
* sukanya.sit@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวอรสา แสนคำ
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6044
* orasa.san@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวชลิดา ราชกิจ
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6043
* chalida.rat@remove-thismfu.ac.th

 

นางสาวศิริลัษณ์ ปิมปา
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6043
* siriluck.pim@remove-thismfu.ac.th