ฝ่ายคลังพัสดุ

นางสาวพรพรรณ สิงห์สุริยะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6051
* pondphun.sin@remove-thismfu.ac.th

 

นายนาวิน วิวัฒนะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6051
* nawin.wiw@remove-thismfu.ac.th

 

นายคมสัน ทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6051
* khumsan.tho@remove-thismfu.ac.th