ประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Category: กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ส่วนพัสดุ ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับบุคลากรของส่วนพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้รับบริการอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

| |