การจัดประชุมชี้แจงอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

Category: กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ส่วนพัสดุได้จัดประชุมชี้แจง "อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563" ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จาก 47 หน่วยงาน ในการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว

| |