ติดต่อเรา

ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายเบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายจัดการทั่วไป 0 5391 6046
ฝ่ายจัดซื้อ0 5391 6045,6050,6452
ฝ่ายตรวจรับ0 5391 6043-44 , 6453
ฝ่ายคลังพัสดุ 0 53916 6051

โทรสาร. 0 5391 6047
อีเมล: procure@mfu.ac.th